Menu

edroga.tv - portal drogowy

Napisz do nas  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulaminy

Regulamin forum

 • Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie edroga.pl (dalej jako: Forum)
 • Administratorem Forum jest EKKOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8, 30-415 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000146580, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-22-28-495 (Podmiot prowadzący Forum)
 • Forum umożliwia Użytkownikom (każda osoba korzystająca z Forum) zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
 1. Uwagi ogólne
  1. Każda osoba korzystająca z Forum Drogowego na edroga.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  2. Portal edroga.pl zarządzający Forum Drogowym zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji, przerwania lub zablokowania dowolnej opcji, funkcji Forum Drogowego na edroga.pl
 2. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji udostępnionych na Forum Drogowym w edroga.pl na własne ryzyko i nie może żądać odszkodowania za poniesione straty Administratora Forum
 3. Odpowiedzialność edroga.pl
  1. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania (w jakiejkolwiek formie) lub wykorzystania informacji zawartych na Forum Drogowym edroga.pl
  2. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich
  3. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora edroga.pl o zaistniałym fakcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Prawa i Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników (linków) do stron, adresów poczty e-mail itp.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania – umieszczania odnośników (linków) do innych stron internetowych komercyjnych lub prywatnych.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z warunkami użytkowania portalu droga.pl lub regulaminem Forum, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego, oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron(linków) zawierających takie treści.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu obrażania w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum lub osób trzecich.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu podszywania się pod inną osobę, lub używania kilku nicków jednocześnie
  6. Użytkownik Forum Drogowe ma prawo tylko i wyłącznie na zamieszczanie tekstów, grafiki, zdjęcia lub innych materiałów, które stanowią jego własność intelektualną lub posiada On prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, udostępniania lub kopiowania.
 5. Prawa Administratora i Moderatorów Forum
  1. Administrator i Moderatorzy mają prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który naruszył zapisy pkt. 4 Regulaminu.
  2. Administrator i Moderatorzy mają prawo do zablokowania (na czas określony lub nieokreślony) lub usunięcia Użytkownika bez powiadomienia z listy Użytkowników, który naruszył pkt 4 Regulaminu.
  3. Posty niezgodne z tematyką danego Forum będą przenoszone przez Administratora i Moderatorów do odpowiadających tematyce działów.
 6. Reklama na Forum Drogowym edroga.pl
  1. W sprawie reklamy prosimy o kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Edroga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz rozwinięć tego regulaminu w innych kategoriach Forum Drogowego. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Forum w dziale Regulamin Forum Drogowego i w kategoriach gdzie nastąpiły ich rozwinięcia i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 

 


Regulamin katalogu firm

Niniejszy Regulamin określa zasady wpisu do katalogu firm prowadzonego przez EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel.: (12) 267-23-33, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146580, NIP: 676 22 28 495, Regon: 356596014
Przyjmowanie materiałów informacyjnych do publikacji przez EKKOM jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy Prawa Polskiego.

Treść materiałów przekazanych do publikacji nie może być sprzeczna prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
EKKOM ma prawo odmówić zamieszczenia wpisu, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z Prawem Polskim lub tematyką Portalu.

EKKOM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia usługi wpisu w katalogu firm, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

EKKOM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku rezygnacji z usług, EKKOM przed zakończeniem wykupionego okresu wpisu w katalogu firm nie zwraca pozostałych kosztów reklamy.

Wpis do katalogu firm

 • Wpis do katalogu firm jest informacją o podmiocie gospodarczym zawierającą dane teleadresowe oraz ofertę. Istnieje także możliwość zamieszczenia zdjęć, mapki dojazdowej itp.
 • Publikacja informacji w katalogu firm nastąpi po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty wyliczonej na podstawie cennika znajdującego się pod adresem edroga.pl/reklama
 • Aby zapewnić ciągłość reklamy, EKKOM skontaktuje się z Zamawiającym na dwa tygodnie przed zakończeniem czasu trwania umowy.
 • Wszelkie informacje przygotowywane i zamieszczone na stronie edroga.pl stanowią własność intelektualną  EKKOM, dlatego też bez jego zgody wyrażonej na piśmie ani użytkownik, ani firma, do której należy reklama, nie ma prawa na wykorzystywanie ich do celów komercyjnych.


Bannery

 • Banner reklamowy – statyczny w katalogu firm jest publikowany automatycznie po dodaniu i opłaceniu usługi. Jego waga nie może przekraczać 20 kB.

Odpowiedzialność

 • EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączonych do nich elementów graficznych.
  Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie EKKOM w związku z treścią zamieszczonego wpisu w Katalogu Firm lub dołączonych do niego elementów graficznych, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 • Wyłącznie Zamawiający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych (autorskich, pokrewnych, wynalazczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i innych), do posługiwania się użytymi w publikacji informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
 • EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami leżącymi poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których EKKOM nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

 


Regulamin reklamy

Przyjmowanie i zamieszczanie reklam na edroga.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady:

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

edroga.pl – oznacza portal internetowy, którego operatorem jest spółka pod firmą EKKOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8, 30-415 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000146580, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-22-28-495.

Reklamodawca (zamawiający) – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy w edroga.pl. Reklamodawcą jest również agencja, broker internetowy lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów i usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.

Odsłona reklamy – jest to kontakt Użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie Użytkownika) zarejestrowany w statystykach.

Statystyki – dostępne „on-line” dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

Zamówienie – oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu edroga.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez edroga.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Portal edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie edroga.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2

1. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego.
2. Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§ 3

1. Portal edroga.pl ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
2. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody przez portal edroga.pl nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej lub zamieszczenia elektronicznych publikacji reklamowych zgodnie z zamówieniem.

§ 4

1. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu wszystkie wymagane prawa (np. autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi, lub innymi elementami będącymi przedmiotem ochrony prawnej w zleconych do publikacji reklamach .
2. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośredniczeniu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych.
3. W przypadku, gdyby materiały reklamowe przekazane portalowi edroga.pl podlegały zarządowi lub pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania, Reklamodawca oświadcza, że jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat i należności na rzecz wyżej wspomnianych organizacji

III. WARUNKI REALIZACJI REKLAMY

§ 5

Zamówienie emisji reklamy przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu, który określa rodzaj zamówionej reklamy, ilość i czas emisji oraz lokalizacje w portalu edroga.pl, w terminie 7 dniu przed zaplanowaną emisją.

§ 6

Materiały do emisji reklamy powinny być dostarczone najpóźniej w terminie do trzech dni przed datą emisji reklamy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy poniesionymi przez portal edroga.pl kosztami.

§ 7

Niedotrzymanie przez Reklamodawcę wyżej wymienionych terminów uprawnia portal edroga.pl do nie realizowania zamówionej reklamy oraz zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§ 8

Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w cenniku.

§ 9

Rezygnacja z całości lub części zamówienia emisji reklam wymaga formy pisemnej

§ 10

1. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania, Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć portalowi edroga.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu.
2. Zmiany emisji reklamy w trakcie trwania kampanii reklamowej nie zawarte w zamówieniu objęte są dopłatą w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian edroga.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§ 11

Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

§ 12

Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić edroga.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT, pierwszego dnia emisji reklamy. Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki za zamówioną emisje reklamy w wysokości 30% wartości zamówienia.

§ 13

Wynagrodzenie edroga.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§ 14

Rabaty dla klientów, którzy wykupią reklamę na portalu edroga.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

IV . REKLAMACJE

§ 15

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizowanego zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia kampanii reklamowej.
2. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, portal edroga.pl po wyjaśnieniu z Reklamodawcą zarzucanych wad czy usterek w reklamie, zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia.

§ 16

Jeżeli w ustalonym czasie kampania reklamowa nie zostanie zrealizowana w pełni z przyczyn niezależnych od portalu edroga.pl, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne zamówienie.

V. UWAGI KOŃCOWE

Opłaty dodatkowe:

 • Wyłączność na reklamę na danej stronie – rozliczana po emisji reklamy + 30%
 • Zmiany w emisji reklamy w trakcie trwania kampanii nie zawarte w zamówieniu + 30%

Opłata za odwołanie zamówienia na emisje reklam wynosi:

 • Do 30 dni przed planowaną emisją reklamy bez opłat
 • W terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem emisji reklamy 30%
 • W trakcie realizacji emisji reklamy 60%

 


Regulamin sklepu

Sprzedającym jest EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel.: (12) 267-23-33, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146580, NIP: 676 22 28 495, Regon: 356596014

Kupującym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która osobiście lub przez upoważnioną osobę złożyła zamówienie za pośrednictwem Internetu.
Złożenie zamówienia oznacza zgodę na podane niżej warunki sprzedaży.

Warunki sprzedaży:

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pomocą przygotowanego w tym celu formularza.
 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar. Płatność będzie dokonywana na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Sprzedającego.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz weryfikacji podanych danych w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia.
 4. W przypadku niemożności potwierdzenia zamówienia lub weryfikacji danych w ciągu 7 dni, zamówienie stanie się nieważne.
 5. Przy wysyłce za pośrednictwem Polskiej Poczty, przesyłką ekonomiczną lub priorytetową doliczamy zryczałtowane koszty wysyłki w wysokości 9,50 lub 11,00 zł brutto.
 6. W przypadku dyspozycji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący ponosi faktyczne koszty wysyłki według cennika firmy kurierskiej.
 7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do zapłaty należności.
 8. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych dla realizacji transakcji oraz na otrzymywanie informacji handlowych i ofert Sprzedającego, w szczególności drogą elektroniczną.

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia określa się na 14 dni kalendarzowych, chyba, że informacja przy produkcie mówi inaczej. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia.

Jesteś tutaj: Strona główna Regulaminy